+7 (916) 846-62-87
Корзина: Нет товаров

Варежки из норки цельнокроеные, цвет золотой
Цена: 7000 руб

Âàðåæêè íîðêîâûå èç öåëîé øêóðêè!

Ñøèòû èç öåëîé øêóðêè.

Òåïëûå è ìÿãêèå!

Öâåò- çîëîòî

Âàðåæêè ñ êðàñèâîé ïîäêëàäêîé èç ïîäêëàäî÷íîé òêàíè, ÷òî ïîçâîëÿåò íîñèòü èõ ëþáîé ñòîðîíîé!

Ðàçìåð îò 7 äî 8

Также рекомендуем посмотреть: